Home
 خودكفایی در ساخت داخل قطعات و تجهیزات حفاری
14 مرداد 1397
روح اله عبدی، مدیر امور مهندسی شركت حفاری شمال طی مصاحبه ای با سایت (www.ndco.ir) در روز یکشنبه مورخ 97/5/14 گفت: شرکت حفاری شمال با توجه به نقشه راهبردی اقتصاد کشور که با محوریت اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است، برنامه ریزی گسترده ای برای شناسایی و استفاده از ظرفیتهای داخلی در زمینه حفاری، خدمات جانبی ...
بازدید مدیران عامل هلدینگ انرژی گستر سینا و شركت حفاری شمال از مناطق ستادی و عملیاتی جنوب
04 مرداد 1397
به گزارش روابط عمومی شركت حفاری شمال – در روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 وحید باقری مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا و هیئت همراه با همراهی حمیدرضا گلپایگانی مدیر عامل و جمعی از مدیران ارشد شركت حفاری شمال؛ ضمن بازدید از پایگاه پشتیبانی اهواز،  یارد خدمات فنی و یارد تعمیرات این شركت واقع در مناط...