چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 01:43
EN / FA

گزارش EPS و DPS

  تعداد دانلود حجم فایل دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 1401 0 1.10MB دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 1400 0 325KB دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 1399 0 337kb دریافت فایل
  تعداد دانلود حجم فایل دریافت فایل
جدول زمان بندی پرداخت سود 1401 0 دریافت فایل
جدول زمان بندی پرداخت سود 1400 0 دریافت فایل
جدول زمان بندی پرداخت سود 1399 0 206 kb دریافت فایل
  تعداد دانلود حجم فایل دریافت فایل
صورت های مالی سال 1401 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1400 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1399 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1398 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1397 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1396 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1395 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1394 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1393 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1392 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1391 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1390 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1389 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1388 0 دریافت فایل
صورت های مالی سال 1387 0 دریافت فایل
  تعداد دانلود حجم فایل دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1401 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1400 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1399 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1398 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1397 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1396 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1395 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1394 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1393 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1392 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1391 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1390 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1389 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1388 0 دریافت فایل
گزارش عملکرد هیات مدیره 1387 0 3.51MB دریافت فایل