چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 00:52
EN / FA

آخرین تصاویر

دستگاه حفاری خشکی NDC111

حفارمردان آقایان مجتبی قهاری و اسداله اسدی

حفارمردان آقایان سید مجتبی قهاری و انیس کریمیان

دستگاه حفاری خشکی NDC119

همکاران پایگاه پشتیبانی بوشهر

همکاران خدمات فنی یارد اهواز آقایان ایوب خواجوی، احمد شیخ رباط، صادق ناصری و وحید شاهولی

حفارمرد دستگاه حفاری خشکی NDC116

حفارمردان آقایان محمدی و نیکبخت

حفارمردان آقایان قهاری، فرهاد غلامی، رضا محمدی و اسداله اسدی

سفره هفت سین 1403، دستگاه حفاری خشکی NDC112

فیلم

پخش «ربنا» در سکوی حفاری دریایی سحر یک

سکوی حفاری دریایی سحر دو

فعالیت همکاران شرکت حفاری شمال روز اول فروردین ماه، دستگاه حفاری خشکی NDC114