چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 00:50
EN / FA
 • نام دكل :NDC115
 • نام پروژه :گلخاری
 • محل فعاليت :بوشهر-گناوه
 • تاریخ شروع :1403/01/21
 • كارفرما :شرکت مناطق نفتخیز جنوب
 • نام پروژه :پروژه فلات
 • نام سكو :SAHAR II
 • محل فعاليت :بوشهر - خلیج فارس
 • كارفرما :IOOC
 • نام پروژه :پروژه Infil
 • نام سكو :SAHAR I
 • محل فعاليت :بوشهر - خلیج فارس
 • كارفرما :SPGC
 • نام دكل :NDC119
 • نام پروژه :مارون
 • محل فعاليت :خوزستان - اهواز
 • تاریخ شروع :1400/08/26
 • كارفرما :NISOC
 • نام دكل :NDC117
 • نام پروژه :اکتشاف
 • محل فعاليت :خوزستان - رامشیر
 • تاریخ شروع :1402/10/22
 • كارفرما :شرکت عملیات اکتشاف نفت
 • نام دكل :NDC116
 • نام پروژه :گلخاری
 • محل فعاليت :بوشهر- گناوه
 • تاریخ شروع :1401/08/21
 • كارفرما :NISOC
 • نام دكل :NDC114
 • نام پروژه :پروژه NISOC
 • محل فعاليت :خوزستان - میدان نفتی مسجد سلیمان
 • تاریخ شروع :1402/11/02
 • كارفرما :NISOC
 • نام دكل :NDC113
 • نام پروژه :مپنا
 • محل فعاليت :خراسان رضوی -خانگیران سرخس
 • تاریخ شروع :1401/07/20
 • كارفرما :MAPNA
 • نام دكل :NDC112
 • نام پروژه :مارون
 • محل فعاليت :خوزستان - اهواز
 • تاریخ شروع :1401/06/01
 • كارفرما :NISOC
 • نام دكل :NDC111
 • نام پروژه :قزل تپه
 • محل فعاليت :گرگان
 • تاریخ شروع :1402/11/21
 • كارفرما :شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی
 • نام دكل :NDC110
 • نام پروژه :اکتشاف
 • محل فعاليت :استان فارس
 • تاریخ شروع :1403/01/24
 • كارفرما :شرکت عملیات اکتشاف نفت
 • نام شناور :ایران بهشهر
 • محل فعاليت :دریای خزر
 • نوع مالكيت :ملکی
 • نام شناور :راتا
 • محل فعاليت :درياي خزر
 • نوع مالكيت :ملكي
 • كارفرما :-
نام دکل نام پروژه تاریخ شروع كارفرما  
NDC110 اکتشاف 1403/01/24 شرکت عملیات اکتشاف نفت
NDC111 قزل تپه 1402/11/21 شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی
NDC112 مارون 1401/06/01 NISOC
NDC113 مپنا 1401/07/20 MAPNA
NDC114 پروژه NISOC 1402/11/02 NISOC
NDC115 گلخاری 1403/01/21 شرکت مناطق نفتخیز جنوب
NDC116 گلخاری 1401/08/21 NISOC
NDC117 اکتشاف 1402/10/22 شرکت عملیات اکتشاف نفت
NDC119 مارون 1400/08/26 NISOC
نام سكو نام ميدان تاریخ شروع كارفرما  
SAHAR I SPGC
SAHAR II IOOC
نام شناور محل فعاليت نوع مالكيت كارفرما  
راتا درياي خزر ملكي -
ایران بهشهر دریای خزر ملکی