چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 00:30
EN / FA

اهداف و خط مشی

شركت حفاري شمال با بكارگيري نيروهاي مجرب، متخصص و مجهز به دانش روز و با استفاده از تجهيزات پيشرفته و مدرن، به منظور حفاري چاه هاي نفت، گاز، آب و ژئوترمال براي اكتشاف، توصيف، توسعه، تعمير، ترميم و ارائه خدمات فني وابسته چاه ها در خشكي و دريا (آب هاي عميق و كم عمق) تشكيل شده است. منابع انساني شركت يكي از سرمايه هاي اصلي شركت محسوب مي شوند لذا شركت خود را موظف به رعايت الزامات سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (H.S.E) و همچنین متعهد به بهبود مستمر این سیستم دانسته و رعايت ملزومات و ملاحظات سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست بالاترين اولويت را در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها، خدمات و عمليات دارد و اعتقاد بر اين است كه حوادث قابل پيش بيني و پيشگيري هستند و جهت تحقق آن بايد از آخرين استاندارد هاي موجود استفاده شود.

هدف كلي از سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، دست يابي به پايين ترين ميزان حوادث، بيماري هاي شغلي و اثرات سوء زيست محيطي و تلاش در جهت حذف آنها مي باشد. رسيدن به وضعيت مطلوب در مقوله ايمني، بهداشت و محيط زيست ،همكاري هاي درون سازماني تمامي كاركنان را مي طلبد ومسئوليت ها در قبال موضوعاتايمني، بهداشتومحيط زيستبه شرح ذيل مي باشد:

  • مديريت رهبري و مسئوليت برنامه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست را بر عهده دارد و براي افزايش كارآيي و اثر بخشي برنامه ها نيازمند وجود شرايط ايمن كاري است.
  • سرپرستان و ناظران مسئول اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط زيست در خود و زير مجموعه خودشان مي باشند.
  • تمامي كاركنان موظف به مشاركت در اجراي برنامه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست مي باشند كه شامل تبعيت كامل از تمامي قوانين و دستورالعمل هاي آن و انجام كارها به صورت مسئولانه مي باشند.
  • بهبود مستمر عملكرد سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست با تأكيد بر پيشگيري از مصدوميتها و بيماري ها، كاهش حوادث و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار و نيز كاهش آلودگي محيط زيست
  • الزام به کاهش ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی
  • آموزش مداوم الزامات H.S.E در سطح تمامي كاركنان شركت
  • تعریف مکانیسم ارتباط با گروه های ذینفع به ویژه پیمانکاران و ایجاد چشم انداز مشترک در زمینه ايمني، بهداشت و محيط زيست خاطر نشان مي سازدحصول اهداف فوق با مشاركت و همدلي كليه همكاران شركت ميسر مي باشد، لذا از كليه كاركنان تقاضا مي گردد در جهت نيل به اين اهداف نهايت تلاش و كوشش خود را بعمل آورده و رسيدن به آنها را سرلوحه كارخود قرار دهند