چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 01:16
EN / FA

منشور اخلاقــی

 • هميشه مقام عالي و كرامت انساني كليه همكاران و مراجعان گرامي را مورد احترام قرار خواهم داد.
 • در مورد منافع عموم براساس وجدان و بي نظري اقدام نموده و عدالت و انصاف را رعايت خواهم نمود.
 • وظايف و مسئوليت هاي خود را بدون اينكه بخواهم براي خود كسب موقعيت كنم به نحو شايسته انجام خواهم داد.
 • براي انجام بهينه وظايف محوله تلاش مي نمايم نسبت به ارتقاي دانش، توانايي و مهارت هاي خود اهتمام لازم را بكار گيرم.
 • به همان ميزان كه نسبت به مديران رده بالا احساس مسئوليت مي نمايم، نسبت به همه كاركنان احساس مسئوليت نموده و در احقاق حق آنان خواهم كوشيد.
 • راه حل هاي عادلانه و سازنده اي براي مسائل اداري مربوط به مديريت و كاركنان ارائه خواهم نمود.
 • نسبت به اطلاعاتي كه از زندگي خصوصي كاركنان در اختيار دارم، محرم بوده و اين اطلاعات را در اختيار كسي قرار نخواهم داد؛ مگر به صلاح كاركنان باشد.
 • در برخورد با ارباب رجوع نهايت ادب، نزاكت و تواضع را رعايت خواهم نمود.
 • كوشش مي كنم با مراجعه كنندگان ارتباط شایسته ای برقرار نمايم.
 • وظايف و مسئوليت هاي خود را به طور دقيق، سريع و صحيح به انجام خواهم رسانيد تا موجب تضييع وقت و حقوق ديگران نشود.
 • تعهد، مسئوليت پذيري، مشاركت جمعي و اشتياق به همكاري در ارائه خدمات و مشاوره را سرلوحه كار خود قرار خواهم داد.
 • خود را عضوي از خانواده بزرگ صنعت نفت دانسته و نهايت كوشش خويش را جهت تحقق اهداف عاليه اين صنعت بكار خواهم بست.
 • نظافت، پاكيزگي و آراستگي محيط كار خود را همواره مورد توجه قرار خواهم داد.
 • نظم، انضباط، آراستگي ظاهري و پوشش اسلامي را در محيط كار رعايت خواهم نمود.