چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 00:35
EN / FA

تجهیـزات

  • 9 دستگاه حفاری خشکی  ( NDC 110-NDC111-NDC112-NDC113-NDC114-NDC115-NDC116-NDC117-NDC119)
  • 2 دستگاه حفاری دريايي (Sahar1, Sahar2)   (jack up 300 feet)
  • 6 پايگاه پشتيباني در شهرهای بهشهر، كيش، اهواز، بوشهر و شيراز، یارد خدمات فنی (اهواز)
  • 11 Cementing Units (9 Trailer Mounted – 2 Skid Mounted-Batch cementing Mixer & Surge Tanks)
  • 4 Mud Logging Units
  • 6 Sets Casing / Tubing Running Accessories
  • 4 Sets Well Head Equipment
  • 2 Sets Dry test / Rtts Tools
  • 3 Sets Bulk Plant System